Quy định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng năm 2021

giá đất đền bù giải phóng mặt bằng năm 2021

Quy định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng năm 2021. Khi bị thu hồi đất, việc giải phóng mặt bằng sẽ được bồi thường bao nhiêu tiền? Nếu giải quyết vấn đề giá đất khi thu hồi và giá đất trên thị trường phải đồng nhất nhau, sẽ hạn chế khiếu nại liên quan đến đất đai. Lợi nhuận của doanh nghiệp được tạo ra từ việc đầu tư về xây dựng, hạ tầng chứ không phải là từ chênh lệch của giá đất khi giải phóng được mặt bằng. Bài viết dưới đây sẽ phân tích và làm rõ những quy định của pháp luật về giá đất đền bù giải phóng mặt bằng mới nhất.

Quy định giá đât đền bù giải phóng mặt bằng năm 2021

Bồi thường, tái định cư, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Những nội dung này sẽ được quy định ở Điều 74, 75 của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 44/2014/NĐ-CP về quy định giá đất.

Quy định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng năm 2021 khi dùng vào mục đích cho quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, mục đích phát triển kinh tế của Nhà nước đã ban hành quy định về bồi thường, tái định cư, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Những trường hợp thu hồi đất khác và trường hợp dân cư xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ cho lợi ích chung cộng đồng bằng nguồn vốn của dân đóng góp hoặc do Nhà nước hỗ trợ sẽ không áp dụng quy định này.

giá đất đền bù giải phóng mặt bằng năm 2021

Quy định này sử dụng với tất cả chủ thể dùng đất, gồm có cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức.

Nhà nước là người có trách nhiệm việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi mà thu hồi đất dùng cho mọi trường nói trên. Vậy, bồi thường, hỗ trợ trường hợp nhà nước thu hồi đất, bồi thường thiệt hại chính là việc bù đắp tổn thất đối với quyền sử dụng đất của người sử dụng.

Giá đất để tính tiền bồi thường.

Giá đất có ảnh hưởng tới phương thức bồi thường có thể thực hiện bởi nhiều cách, gồm có bồi thường bằng đất khác; bằng tiền hoặc bằng chính nhà ở tái định cư tùy vào mỗi trường hợp. 

Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp ở khu dân cư và đất vườn, ao sẽ không được công nhận là đất của hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi trong cùng thửa đất có nhà ở; đất vườn trong cùng khu đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng khu đất có nhà ở dọc kênh mương hay dọc tuyến đường giao thông thì được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và được hỗ trợ bằng 30% tới 70% giá đất ở tại thửa đất đó; diện tích sẽ được hỗ trợ không quá 5 lần tại hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Khung giá đất của Chính phủ.

Một nguyên tắc của việc định giá đất nhà nước đó là: giá đất do Nhà nước quy định sẽ phải sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, có đặc điểm là thị trường sẽ không tập trung, mang tính khu vực và địa phương cao bởi hàng hóa BĐS mang tính cố định và giá cả của nó sẽ chịu sự chi phối của yếu tố tập quán, tâm lý xã hội của địa phương nơi có BĐS đó, vì vậy, nhằm bảo đảm thực hiện được nguyên tắc định giá đất trên, Luật đất đai quy định cho UBND cấp tỉnh xây dựng giá đất tại địa phương.

Cụ thể, căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa phương, UBND cấp tỉnh được quyết định giá đất cụ thể trong giới hạn cho phép cao hơn không được quá 20% so với mức giá tối đa và không thấp hơn quá 20% so với mức giá tối thiểu của khung giá đất  do nhà nước quy định. Tuy nhiên, giới hạn sẽ không áp dụng cho các trường hợp sau:

Với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền dùng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền dùng đất hoặc đấu thầu dự án dùng đất, Nhà nước thu hồi đất và doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức bàn giao đất mà giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm bàn giao đất, thời điểm có quyết định việc thu hồi đất thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền dùng đất thực tế trên thị trường ở địa phương để quyết định mức giá cụ thể cho thích hợp mà không bị giới hạn bởi khung giá đất của Nhà nước.

Bảng giá đất của UBND cấp tỉnh

Nhà nước quy định, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ cần phải xây dựng giá đất rõ ràng tại địa phương trình HĐND cùng cấp cho ý kiến trước khi quyết định cần phải căn cứ vào nguyên tắc định giá đất và khung giá các loại đất do nhà nước quy định.

giá đất đền bù giải phóng mặt bằng năm 2021

Cùng với quyết định về việc phân loại đường phố và vị trí đất ở địa phương, Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành sẽ được công bố công khai tại địa phương vào 1/1 hàng năm. UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy định hiện hành để điều chỉnh giá đất tại khu vực có thay đổi cho phù hợp khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích dùng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất. 

Tổng kết

Bài trên là toàn bộ những chia sẻ về quy định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng năm 2021. Hy vọng qua bài viết này mọi người sẽ có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *